Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez firmę WEDA Damian Bartosik, ul. Grodziska 55, 64-320 Buk, NIP 777-310-42-48.
2. Właścicielem sklep jest firma WEDA Damian Bartosik, ul. Grodziska 55, 64-320 Buk, NIP 777-310-42-48.
3. Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez:
a) pocztę elektroniczną
b) pocztę tradycyjną
1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
2. Umowy zawierane w ramach sklepu są w języku polskim.
3. Regulamin jest integralna częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem, akceptacja regulaminu jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.
4. Definicje:
A) konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
B) regulamin – niniejszy dokument;
C) sprzedawca -firma WEDA Damian Bartosik, ul. Grodziska 55, 64-320 Buk, NIP 777-310-42-48.
D) sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.wielkiesprawy.pl
E) klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu
F) produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub mająca charakter niematerialny albo usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
G) produkt elektroniczny – produkt w postaci cyfrowej (ebook bądź mp3).
1. Korzystania ze Sklepu, wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia przez który możliwy jest dostęp do internetu, a także standardowy: system operacyjny, przeglądarka internetowa oraz adres e-mail.

§2 Sprzedaż

1. Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy. W przypadku produktów elektronicznych nie ponosi się kosztów dostawy.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Zamówienia można złożyć poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.wielkiesprawy.pl
5. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić formularz poprzez wpisanie danych odbiorcy, adresu dostawy, sposobu wysyłki oraz zapłat, a następnie kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”.
6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranego (wybranych) produktu (produktów). Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

§3 Płatność

1. Klient ma do wyboru formy płatności podane na stronie internetowej „Przesyłki i formy płatności”.
2. Ceny przesyłek określone są na stronie internetowej w zakładce „Przesyłki i formy płatności”.
3. Warunkiem wysłania towaru jest dokonanie płatności za towar oraz przesyłkę. W przypadku produktu elektronicznego klient nie ponosi opłaty za przesyłkę.
4. Klient ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

§4 Dostawa

1. Dostawa produktów materialnych odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej. Dostawa do innych państw może być realizowana za zgodą sprzedawcy po ustaleniu kosztów przesyłki. Zgoda taka udzielana jest mailowo.
2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.
3. Koszty dostawy ponosi kupujący.
4. Produkty wysyłane są w terminie siedmiu dni od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
5. W przypadku produktów elektronicznych dostarczenie ich nastąpi na adres mailowy.
6. W przypadku produktów elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, ich dostawa nastąpi po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
7. Konsument może wyrazić zgodę na dostarczenie produktów elektronicznych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli jednocześnie akceptuję utratę prawa do odstąpienia od umowy.
§5 Zasady korzystania z produktów cyfrowych
1. Klient ma prawo korzystać z ebooków i audiobooków jedynie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sprzedaż produktów cyfrowych nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, ani artystycznych wykonań.
3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści wskazanych w powyższym ustępie, zarówno w całości jak i w części, chyba że przepisy prawa zezwalają na takie rozpowszechnianie.
4. Klient nie jest uprawniony do zwielokrotnienia treści w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego, chyba że przepis prawa zezwala na takie zwielokrotnienie.
5. Udostępnianie produktów cyfrowych osobom trzecim, poza przewidzianymi przypadkami w obowiązujących, jest niedozwolone.
6. Użytkownik, który dokonuje zakupu plików cyfrowych, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Klienta urządzenia, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.
7. PUNKT W KTÓRYM BĘDĄ WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA (NP. KOMPUTER Z MOZILLA WERSJA 10.00) PLUS FORMAT, TYTUŁEM PRZYKŁADU EBOOK BĘDZIE WYSŁANY W FORMIE PDF.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych od dnia zawarcia umowy.
2. Klient może złożyć oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru udostępnionego na stronie.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w inny sposób niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się na adres poczty elektronicznej kontakt@wielkiesprawy.pl lub listownie WEDA Damian Bartosik ul. Grodziska 55 64-320 Buk.

§7 Reklamacja i prawo do odstąpienia od umowy

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
2. Sprzedawca odpowiada za wady produktu wobec Konsumentów z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient przesyła reklamowany towar na adres sklepu. Wraz z towarem należy wysyłać dowód zakupu oraz określić żądanie i wskazać wady produktu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków reklamacji Sprzedawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia.
6. Reklamacje można kierować na adres kontakt@wielkiesprawy.pl oraz WEDA Damian Bartosik ul. Grodziska 55 64-320 Buk.

§8 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, to jest WEDA Damian Bartosik, ul. Grodziska 55, 64-320 Buk, NIP 777-310-42-48.
2. Przetwarzanie danych osobowy odbywa się za dobrowolną zgodą Klientów oraz na podstawie uprawnień sklepu do ich przetwarzania wynikających z powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a) przyjmowania zamówień oraz realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) komunikacja w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem, a także informowaniem o statusie zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) przyjmowania i obsługi innych spraw takich jak zapytania skierowane do Sklepu co wynika z prawnie uzasadnionego interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) rozpatrywania, a także dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami oraz w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) zapewnienie możliwości korzystania z płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) prowadzenia analiz statystycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
j) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k) przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz w celu wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
1. Zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę. Celem cookies jest m.in. ułatwienie korzystania z Sklepu poprzez dostosowanie Sklepu do preferencji osoby przeglądającej Sklep, a także analiza zachowań w ramach Sklepu. Cookies dzielą się na cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu do momentu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Cookies stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę przez określony czas lub do ich usunięcia przez odwiedzającego Sklep. Natomiast cookies podmiotów zewnętrznych pochodzą od podmiotów trzecich i pozwalają w szczególności dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji odwiedzającego Sklep, a także ustalić skuteczność działań reklamowych. Osoba odwiedzająca Sklep może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę. Szczegółowe dane w znajdują się w odpowiedniej zakładce.
2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu oraz rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące hosting, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty obsługujące oprogramowania Sklepu, dostawcy wysyłający korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy narzędzi diagnostycznych i statystycznych, jeżeli Sprzedawca zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta (w tym Użytkownika)
– podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (gdy klient wybrał taką możliwość),
– podmiotom zapewniającym dostawę towaru którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
2. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży oraz świadczenia usług elektronicznych do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a ponadto do czasu:
a) przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów,
b) niezbędnego – do dochodzenia roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c) niezbędnego – do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych i rachunkowych)
d) niezbędnego – do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, prawidłowości spełnienia obowiązków na nim spoczywających,
e) nie dłuższy niż rok -w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to korespondencji w związku z zapytaniami, które nie są bezpośrednio związane z obsługą zamówienia,
f) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych albo ich dezaktualizacji.
1. Każda osoba ma prawo do pozyskania informacji czy i jakie jej dane są przetwarzane. Sprzedawca gwarantuje każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, w szczególności do:
a) prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawa do sprostowania i poprawiania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania,
c) prawa do przenoszenia danych,
d) prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
1. W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, każdemu przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych,
2. Klient, który składa zamówienia za pośrednictwem Sklepu w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia musi wskazać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
3. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów

1. Konsument ma możliwość uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, telefon: 22 55 60333, mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.
3. Konsument ma możliwość złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie, tzn. z dniem 04.05.2020 r.
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn. W szczególności za ważną przyczynę uważa się zmianę przepisów prawa.
3. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.