Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, to jest WEDA Damian Bartosik, ul. Grodziska 55, 64-320 Buk, NIP 777-310-42-48.
 2. Przetwarzanie danych osobowy odbywa się za dobrowolną zgodą Klientów oraz na podstawie uprawnień sklepu do ich przetwarzania wynikających z powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  a) przyjmowania zamówień oraz realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) komunikacja w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem, a także informowaniem o statusie zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d) przyjmowania i obsługi innych spraw takich jak zapytania skierowane do Sklepu co wynika z prawnie uzasadnionego interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f) rozpatrywania, a także dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami oraz w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  g) zapewnienie możliwości korzystania z płatności elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  h) prowadzenia analiz statystycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesm Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  i) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  j) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  k) przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz w celu wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  l) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 4. Zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę. Celem cookies jest m.in. ułatwienie korzystania z Sklepu poprzez dostosowanie Sklepu do preferencji osoby przeglądającej Sklep, a także analiza zachowań w ramach Sklepu. Cookies dzielą się na cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu do momentu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Cookies stałe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę przez określony czas lub do ich usunięcia przez odwiedzającego Sklep. Natomiast cookies podmiotów zewnętrznych pochodzą od podmiotów trzecich i pozwalają w szczególności dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji odwiedzającego Sklep, a także ustalić skuteczność działań reklamowych. Osoba odwiedzająca Sklep może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę. Szczegółowe dane w znajdują się w odpowiedniej zakładce.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu oraz rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące hosting, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty obsługujące oprogramowania Sklepu, dostawcy wysyłający korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy narzędzi diagnostycznych i statystycznych, jeżeli Sprzedawca zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  b) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta (w tym Użytkownika)
  – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (gdy klient wybrał taką możliwość),
  – podmiotom zapewniającym dostawę towaru którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży oraz świadczenia usług elektronicznych do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a ponadto do czasu:
  a) przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów,
  b) niezbędnego – do dochodzenia roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  c) niezbędnego – do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych i rachunkowych)
  d) niezbędnego – do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, prawidłowości spełnienia obowiązków na nim spoczywających,
  e) nie dłuższy niż rok -w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to korespondencji w związku z zapytaniami, które nie są bezpośrednio związane z obsługą zamówienia,
  f) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych albo ich dezaktualizacji.
 8. Każda osoba ma prawo do pozyskania informacji czy i jakie jej dane są przetwarzane. Sprzedawca gwarantuje każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, w szczególności do:
  a) prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  b) prawa do sprostowania i poprawiania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania,
  c) prawa do przenoszenia danych,
  d) prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, każdemu przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych,
 10. Klient, który składa zamówienia za pośrednictwem Sklepu w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia musi wskazać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa